Usnesení rady ze dne 11. 12. 2002 č. 52/2

k uzavření smlouvy o poskytnutí právní pomoci s JUDr. Ladislavem Koženým

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí právní pomoci s xxxxxxxxxx, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat výše uvedenou smlouvu

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části