Usnesení rady ze dne 11. 12. 2002 č. 51/2

k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části na přiznání odměn vedoucím odborů Úřadu městské části

II. s c h v a l u j e
odměny vedoucím odborů Úřadu městské části za zabezpečení akcí:
Vinohradské vinobraní, volby do zastupitelstev obcí, zasedání NATO, Nové spojení. Dále za spolupráci při odstraňování následků povodní, mimořádnou pracovní činnost při výkonu veřejnosprávní kontroly, při řešení pojistných událostí souvisejících s nemovitým majetkem Městské části Praha 3, plnění mimořádných úkolů na základě požadavků nadřízených orgánů, za mimořádnou pracovní činnost spojenou s I. etapou obnovy stromořadí a za zvýšení efektivity práce odboru dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd

1.1. zajistit vyplacení odměn

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty         starosta městské části