Usnesení rady ze dne 11. 12. 2002 č. 50/2

k poskytnutí půjčky zaměstnanci Městské části Praha 3, Úřadu městské části

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části na poskytnutí bezúročné půjčky zaměstnanci Městské části Praha 3, Úřadu městské části, xxxxxxxxxx, který byl postižen povodní v srpnu 2002

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části

schválit

poskytnutí bezúročné půjčky na opravu nemovitosti a vybavení domácnosti zaměstnanci Městské části Praha 3, Úřadu městské části, xxxxxxxxxx, který byl postižen povodní v srnu 2002, ze zaměstnaneckého fondu Městské části Praha 3 ve výši 85 000 Kč za těchto podmínek:

  • doba splatnosti nejvýše 5 let
  • zajištění splátek půjčky dohodou o srážkách z platu
  • v případě ukončení pracovního poměru je půjčka splatná dnem ukončení pracovního poměru

Michal K u c i á n            Milan Č e s k ý
zástupce starosty         starosta městské části