Usnesení rady ze dne 11. 12. 2002 č. 49/2

ke stanovení platu vedoucího Odboru školství Úřadu městské části

Rada městské části

I. b e r e n a  v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části na stanovení platu pana Mgr. Přemysla Hraběte, vedoucího Odboru školství Úřadu městské části

II. s t a n o v u j e
plat panu Mgr. Přemyslu Hraběti, vedoucímu Odboru
školství Úřadu městské části s účinností od 30. 12. 2002 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III. u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd

1.1. zajistit vyplácení platu

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty          starosta městské části