Usnesení rady ze dne 11. 12. 2002 č. 48/2

ke jmenování vedoucího Odboru školství Úřadu městské části

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. návrh tajemnice Úřadu městské části paní Mgr. Andrey Barešové na jmenování pana Mgr. Přemysla Hraběte do funkce vedoucího Odboru školství Úřadu městské části
2. souhlas Hlavního města Prahy, Magistrátu Hl. m. Prahy, Odboru školství č. j.: SKU 8904/2002 ze dne 4. 12. 2002 se jmenováním pana Mgr. Přemysla Hraběte do funkce vedoucího Odboru školství Úřadu městské části

II. j m e n u j e
pana Mgr. Přemysla Hraběte do funkce vedoucího Odboru školství Úřadu městské části s účinností ode dne 30. 12. 2002 na dobu určitou do 31. 12. 2003

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty         starosta městské části