Usnesení rady ze dne 11. 12. 2002 č. 47/2

k podnětům komise obchodu a služeb Rady městské části

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 1 ze zasedání komise obchodu a služeb Rady městské části ze dne 5. 12. 2002

II.  s c h v a l u j e
doporučení komise obchodu a služeb Rady městské části
1. výběrové řízení č. 150
2. výběrové řízení č. 151
3. výběrové řízení č. 152
4. volné nebytové prostory – využití pro VŘ
5. Havlíčkovo nám. 11/746 – výběrové řízení
6. vyřazení nebytových prostor z evidence
7. rozdělení nebytového prostoru
8. žádosti o výměnu GS
9. žádost o snížení nájmu
10. žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
11. žádosti o změnu nájemní smlouvy
12. žádosti o povolení podnájmu
13. ukončení nájmu, výpovědi
14. žádosti o zpětvzetí výpovědi
15. žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti
16. anténní systémy
17. reklamy, vývěsky
18. žádosti
19. podílový dům
20. různé – informace
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části