Usnesení rady ze dne 11. 12. 2002 č. 46/2

ke jmenování vedoucího Odboru evidence majetku Úřadu městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části paní Mgr. Andrey Barešové na jmenování paní Ivety Povýšilové do funkce vedoucí Odboru evidence majetku Úřadu městské části

II. j m e n u j e
paní Ivetu Povýšilovou do funkce vedoucí Odboru evidence majetku Úřadu městské části na dobu neurčitou

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části