Usnesení rady ze dne 11. 12. 2002 č. 45/2

ke vzdání se funkce vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor Úřadu městské části paní Kamily Mirovičové

Rada městské části

I. b e r e  n a v ě d o m í
vzdání se funkce vedoucí Odboru bytů a nebytových prostor Úřadu městské části paní Kamily Mirovičové dnem 31. 12. 2002

II. u k l á d á
1. pí Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

1.1. vypsat výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího Odboru bytů a nebytových prostor Úřadu městské části

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části