Usnesení rady ze dne 11. 12. 2002 č. 43/2

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov, Pod Lipami 44/2570, Praha 3

Rada městské části

I. s c h v a l u j e
převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov, Pod Lipami 44/2570, Praha 3, ve výši 140 tis. Kč

II. u k l á d á
1. ředitelce příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov, Pod Lipami 44/2570, Praha 3

1.1. převést 140 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu

Michal K u c i á n               Milan Č e s k ý
zástupce starosty              starosta městské části