Usnesení rady ze dne 26. 11. 2002 č. 9/2

k návrhu na úpravu kupní smlouvy k prodeji bytového domu Rečkova 3, čp. 1712 s pozemkem parc. č. 4054, vše v k. ú. Žižkov, Praha 3, zařazeného do II. etapy privatizace 1. části

Rada městské části

I. b e r e  n a v ě d o m í
připomínky k návrhu kupní smlouvy s Bytovým družstvem Rečkova 3 na dům čp. 1712 s pozemkem č. parc. 4054, vše k. ú. Žižkov, Praha 3, které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
návrh na úpravu kupní smlouvy k prodeji bytového domu Rečkova 3, čp. 1712 s pozemkem parc. č. 4054, vše v k. ú. Žižkov, Praha 3, zařazeného do II. etapy privatizace 1. části, a to takto:

  • v odstavci VII.2. a VIII.1. je prodloužena doba prodlení z jednoho na tři měsíce, tato změna je uvedena v návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat tuto kupní smlouvu

Michal K u c i á n             Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části