Usnesení rady ze dne 26. 11. 2002 č. 8/2

k žádostem Občanského sdružení Za Trojku, nájemce nebytového prostoru Jeseniova 19/519, Praha 3, o vyhotovení dodatku k nájemní smlouvě a o posunutí termínu splátky nájemného a záloh za služby

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádosti Občanského sdružení Za Trojku, nájemce nebytového prostoru Jeseniova 19/519, Praha 3, o vyhotovení dodatku k nájemní smlouvě a o posunutí termínu splátky nájemného a záloh za služby

II. s o u h l a s í
s vyhověním oběma žádostem Občanského sdružení Za Trojku

III. u k l á d á
1. vedoucí OBNP

1.1. ve spolupráci s xxxxxxxxxx vypracovat dodatek k nájemní smlouvě
2. p. M. Českému, starostovi městské části

2.1. podepsat tento dodatek k nájemní smlouvě

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty             starosta městské části