Usnesení rady ze dne 26. 11. 2002 č. 7/2

ke smlouvě o dílo na dokončení rekonstrukce divadla Ponec – dodávka a instalace divadelní technologie

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na dokončení rekonstrukce divadla Ponec – dodávka a instalace divadelní technologie s firmou xxxxxxxxxx – WD LUX, Budečská 40, 120 00 Praha 2, která je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat uvedenou smlouvu o dílo

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části