Usnesení rady ze dne 26. 11. 2002 č. 14/2

k výběru firmy na dodávku a instalaci nábytku

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
nabídky firem na dodávku a instalaci nábytku
1. COMPO, Koněvova 16, Praha 3, 130 00
2. xxxxxxxxxx-KARETO-RECO, Koněvova 55, Praha 3, 130 00
3. VASA Interier, a. s., Severovýchodní I/2, Praha 4, 141 00

II. v y b í r á
nejvhodnější nabídku firmy:
COMPO, Koněvova 16, Praha 3, 130 00

III. u k l á d á
1. vedoucímu OHS

1.1. společně s advokátní kanceláří vypracovat příslušnou smlouvu
2. p. M. Českému, starostovi městské části

2.1. podepsat příslušnou smlouvu

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části