Usnesení rady ze dne 26. 11. 2002 č. 13/2

k darovací smlouvě s Občanským sdružením ZA TROJKU

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
darovací smlouvu s Občanským sdružením ZA TROJKU dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat příslušnou darovací smlouvu
2. vedoucímu OE

2.1. zajistit realizaci darovací smlouvy

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části