Usnesení rady ze dne 26. 11. 2002 č. 12/2

ke Směrnici k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek Městské části Praha 3 za rok 2002

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
Směrnici k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek Městské části Praha 3 za rok 2002, která je přílohou tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. ředitelům příspěvkových organizací Městské části Praha 3, pověřeným zaměstnancům Úřadu městské části Praha 3, řediteli SKM Praha 3, a. s., likvidátorovi Bytového podniku Praha 3 v likvidaci a likvidátorovi Restaurace v Praze 3 v likvidaci

1.1. postupovat dle uvedené směrnice

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části