Usnesení rady ze dne 26. 11. 2002 č. 11/2

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu Koněvova 194/2395 – Růžička Václav, Růžičková Jana

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx o uzavření Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou s měsíční platbou nájemného v ul. Koněvova 194/2395, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení vyhodnoceného usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 547 ze dne 18. 11. 1998

II.  s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou od 1. 1. 2003 za podmínky placení ročního nájemného ve výši 60 000 Kč, placeného v pravidelných měsíčních splátkách, dle vzorové smlouvy schválené usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 295 ze dne 25. 7. 2000

III. u k l á d á
1. vedoucí OBNP

1.1. uzavřít smlouvu dle bodu II.

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části