Usnesení rady ze dne 23. 1. 2002 č. 47

ke stanovení platu vedoucího Odboru územního rozvoje Úřadu městské části

Rada městské části

I.  b e r e n a  v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části na stanovení platu vedoucího Odboru územního rozvoje Úřadu městské části

II.  s t a n o v u j e
plat vedoucího Odboru územního rozvoje Úřadu městské části s účinností od 1. 2. 2002 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III. u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd

1.1. zajistit vyplácení platu

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty          starosta městské části