Usnesení rady ze dne 23. 1. 2002 č. 42

k bezúplatnému převodu majetku Bytového podniku v Praze 3 v likvidaci dle § 47 b) zákona č. 92/1991 Sb. na hl. m. Prahu

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost o souhlas s bezúplatným převodem majetku Bytového podniku v Praze 3 v likvidaci dle § 47 b) zákona č. 92/1991 Sb. na hl. m. Prahu, která je přílohou tohoto usnesení

II. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části

souhlasit s bezúplatným převodem majetku Bytového podniku v Praze 3 v likvidaci dle § 47 b) zákona č. 92/1991 Sb. na hl. m. Prahu níže specifikovaného:
1. Kryt CO Bezovka, Praha 3
– umístěný pod pozemky v k. ú. Praha Žižkov, parc. č. 1780/1, 1780/2, 1780/18
2. Trafostanice Bezovka, Praha 3
– pozemek pod stavbou trafostanice, parc. č. 1780/4, k. ú. Žižkov
3. Kryt CO nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3
– umístěný pod pozemky v k. ú. Vinohrady, parc. č. 4275/6 a parc. č. 4275/10
4. Kryt CO Komenského náměstí, Praha 3
– umístěný pod pozemky v k. ú. Žižkov, parc. č. 934 a parc. č. 933/1
5. Stavba chodníku na pozemku v ulici Jeseniova – Českobratrská, Praha 3
– stavba chodníku na pozemku v k. ú. Žižkov, parc. č. 965
6. Pozemek parc. č. 918/1, k. ú. Žižkov
– ostatní plocha – komunikace
7. Pozemek parc. č. 924/12, k. ú. Žižkov
– ostatní plocha – komunikace
8. Pozemek parc. č. 1673/3, k. ú. Žižkov
– ostatní plocha – komunikace
9. Pozemek parc. č. 2182/1, k. ú. Žižkov
– ostatní plocha – komunikace
10. Pozemek parc. č. 2183/60, k. ú. Žižkov
– ostatní plocha – komunikace
11. Pozemek parc. č. 2777/3, k. ú. Žižkov – ostatní plocha – komunikace
12. Pozemek parc. č. 2807/3, k. ú. Žižkov
– ostatní plocha – komunikace
13. Pozemek parc. č. 3065/23, k. ú. Žižkov
– ostatní plocha – komunikace
14. Pozemek parc. č. 3065/24, k. ú. Žižkov
– ostatní plocha – komunikace
15. Pozemek parc. č. 3065/29, k. ú. Žižkov
– ostatní plocha – komunikace
16. Pozemek parc. č. 4251/18, k. ú. Žižkov
– ostatní plocha – komunikace
17. Pozemek parc. č. 4253/2, k. ú. Žižkov
– ostatní plocha – komunikace
18. Pozemek parc. č. 2782/2, k. ú. Žižkov
– ostatní plocha – komunikace
19. Pozemek parc. č. 2183/38, k. ú. Žižkov
– ostatní plocha – veřejná zeleň
20. Pozemek parc. č. 2183/86, k. ú. Žižkov
– ostatní plocha – veřejná zeleň
21. Pozemek parc. č. 2868/1, k. ú. Žižkov
– ostatní plocha – veřejná zeleň

III. u k l á d á
1. p. V. Holzknechtovi, 1. zástupci starosty

1.1. předložit tento materiál ke schválení Zastupitelstvu městské části

Vladimír H o l z k n e c h t      Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty           starosta městské části