Usnesení rady ze dne 23. 1. 2002 č. 41

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 732/01 ze dne 18. 6. 2001 se společností Ústav technického rozvoje a informací, spol. s r. o.

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 732/01 ze dne 18. 6. 2001 se společností Ústav technického rozvoje a informací, spol. s r. o., který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat výše uvedený dodatek č. 2

Vladimír H o l z k n e c h t      Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty         starosta městské části