Usnesení rady ze dne 23. 1. 2002 č. 40

k dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování právní pomoci s Advokátní kanceláří Veselý a spol.

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování právní pomoci s Advokátní kanceláří Veselý a spol., který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat výše uvedený dodatek č. 2

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty          starosta městské části