Usnesení rady ze dne 23. 1. 2002 č. 39

k uzavření Smlouvy o nájmu bytu Roháčova 44/299 – Kubíčková Alena

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx o prodloužení Smlouvy o nájmu bytu v ul. Roháčova 44/299, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení vyhodnoceného usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 38 ze dne 11. 2. 1998, prodloužené usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 107 ze dne 29. 3. 2000 a prodloužené usnesením Rady městské části č. 114 ze dne 21. 2. 2001

II.  s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou za podmínky zaplacení ročního nájemného ve výši 51 600 Kč, placeného v pravidelných měsíčních splátkách, dle vzorové smlouvy schválené usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 295 ze dne 25. 7. 2000

III.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP

1.1. uzavřít smlouvu dle bodu II.

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty           starosta městské části