Usnesení rady ze dne 24. 4. 2002 č. 237

k výběrovému řízení Pražačka II. na pronájem objektu na Pražačce, Nad Ohradou čp. 2667/17 s pozemky parc. č. 2183/13, 2183/14 a 2183/15, k. ú. Žižkov, Praha 3

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s výběrovým řízením na pronájem objektu na Pražačce, Nad Ohradou čp. 2667/17 s pozemky parc. č. 2183/13, 2183/14, a 2183/15, k. ú. Žižkov, Praha 3 dle přílohy tohoto usnesení

II.  j m e n u j e
komisi k vyhodnocení došlých nabídek v tomto složení:
členové (náhradníci):
1. Holzknecht Vladimír (Pomajzlová Jaroslava)
2. Mikeska Tomáš Ing. (Zmrzlá Marcela)
3. Povýšilová Iveta (Čadek Martin)
4. Louša Jiří Ing. (Kořán Jan JUDr.)
5. Kozumplíková Milena (Dáňa Petr)

III. u k l á d á
1. vedoucí OOS

1.1. zveřejnit výběrové řízení na pronájem objektu na Pražačce, Nad Ohradou čp. 2667/17 s pozemky parc. č. 2183/13, 2183/14, a 2183/15, k. ú. Žižkov, Praha 3 (t.j. přílohu tohoto usnesení) na úřední desce ve smyslu § 36, zákona č. 131/2000 Sb.
2. vedoucí oddělení Informační kancelář

2.1.zveřejnit výběrové řízení na pronájem objektu na Pražačce, Nad Ohradou čp. 2667/17 s pozemky parc. č. 2183/13, 2183/14, a 2183/15, k. ú. Žižkov, Praha 3 (t.j. přílohu tohoto usnesení) na www stránkách
3. vedoucímu OHS

3.1. uveřejnit výběrové řízení na pronájem objektu na Pražačce, Nad Ohradou čp. 2667/17 s pozemky parc. č. 2183/13, 2183/14, a 2183/15, k. ú. Žižkov, Praha 3 (t.j. přílohu tohoto usnesení) v tisku – MF Dnes, Večerník Praha, Metro
4. vedoucí OEM

4.1.písemně seznámit členy a náhradníky komise s jejich jmenováním, místem a časem konání komise

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části