Usnesení rady ze dne 24. 4. 2002 č. 236

ke změně pravidel pro používání služebních mobilních telefonů

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
změnu pravidel pro používání služebních mobilních telefonů dle přílohy tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OHS

1.1. postupovat dle změny pravidel pro používání služebních mobilních telefonů

Vladimír H o l z k n e c h t      Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty           starosta městské části