Usnesení rady ze dne 24. 4. 2002 č. 235

k záměru prodeje části pozemků parc. č. 163/1, 163/4, 163/6, 163/7 a pozemku parc. č. 166/2 k. ú. Žižkov, Seifertova ul., Praha 3

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
záměr prodeje části pozemků parc. č. 163/1, 163/4, 163/6, 163/7 a pozemku parc. č. 166/2 v k. ú. Žižkov, Seifertova ul., Praha 3 o celkové výměře 6830 m2 veřejnou soutěží pro zástavbu polyfunkčními stavbami sloužícími jako zázemí FK Viktoria Žižkov.
Podmínky veřejné soutěže budou k dispozici na Havlíčkově nám. 9, Praha 3, I. patro, č. dv. 11

II.  u k l á d á
1. vedoucí OOS

1.1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce Městské části Praha 3 podle § 36 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2. p. M. Českému, starostovi městské části

2.1. oznámit záměr prodeje Zastupitelstvu hl. m. Prahy podle písm. c), § 18 Statutu hl. m. Prahy
3. p. V. Holzknechtovi, 1. zástupci starosty

3.1. vypracovat podmínky veřejné soutěže a předložit je Radě městské části ke schválení
3.2. požádat odbor územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy o vydání rozhodnutí s oddělením pozemků podle § 32 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
3.3. projednat s ostatními vlastníky pozemků ležícími v zájmovém území záměru prodeje řešení vlastnických vztahů

Vladimír H o l z k n e c h t      Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty          starosta městské části