Usnesení rady ze dne 24. 4. 2002 č. 234

ke zprávě komise pro posouzení a hodnocení nabídek na rekonstrukci ZTI a ÚT v ZŠ Chelčického – II. etapa

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek na rekonstrukci ZTI a ÚT v ZŠ Chelčického – II. etapa, jež je přílohou tohoto usnesení

II.  s o u h l a s í
s výběrem nejvhodnější nabídky firmy:
BOVAL, s. r. o., Na Sypkém 4/1686, 180 00 Praha 8

III. u k l á d á
1. vedoucímu OTSMI

1.1. oznámit všem uchazečům výběr nejvhodnější nabídky
1.2. společně s advokátní kanceláří vypracovat příslušnou smlouvu
2. pí Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

2.1. předložit příslušnou smlouvu Radě městské části ke schválení

Vladimír H o l z k n e c h t      Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty           starosta městské části