Usnesení rady ze dne 24. 4. 2002 č. 233

ke zprávě komise pro posouzení a hodnocení nabídek na rekonstrukci kuchyně ZŠ Lupáčova 1

Rada městské části

I.  b e r e  n a v ě d o m í
zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek na rekonstrukci kuchyně ZŠ Lupáčova 1, jež je přílohou tohoto usnesení

II. s o u h l a s í
s výběrem nejvhodnější nabídky firmy:
GEOSAN Group, a. s., Zahradní 418, 281 01 Velim

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OTSMI

1.1. oznámit všem uchazečům výběr nejvhodnější nabídky
1.2. společně s advokátní kanceláří vypracovat příslušnou smlouvu
2. pí Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

2.1. předložit příslušnou smlouvu Radě městské části ke schválení

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty             starosta městské části