Usnesení rady ze dne 24. 4. 2002 č. 232

ke zprávě komise pro posouzení a hodnocení nabídek na rekonstrukci školního dvora na hřiště v ZŠ Chelčického

Rada městské části

I.  b e r e  n a v ě d o m í
zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek na rekonstrukci školního dvora na hřiště v ZŠ Chelčického, jež je přílohou tohoto usnesení

II.  s o u h l a s í
s výběrem nejvhodnější nabídky firmy:
Sportovní stavby Linhart, s. r. o., Lhotecká 820, 250 02 Stará Boleslav

III. u k l á d á
1. vedoucímu OTSMI

1.1. oznámit všem uchazečům výběr nejvhodnější nabídky
1.2. společně s advokátní kanceláří vypracovat příslušnou smlouvu
2. pí Mgr. A. Barešové, tajemnici ÚMČ

2.1. předložit příslušnou smlouvu Radě městské části ke schválení

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části