Usnesení rady ze dne 24. 4. 2002 č. 231

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í
doporučení zdravotní a sociální komise Rady městské části ze dne 11. 4. 2002 k poskytnutí finančních prostředků na sociální a zdravotnické účely na základě předložených požadavků

II.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části

schválit navržené dary na sociální a zdravotní účely
1. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady I. interní klinika, xxxxxxxxxx
lékařský přístroj – gastroskop 80 000 Kč
2. ARMÁDA SPÁSY, Azylový dům, Praha 7, Tusarova 60: 100 000 Kč

III. s o u h l a s í

1. s poskytnutím daru z fondu sociálního a zdravotního
1.1. Kulturní a vzdělávací středisko TROJKA, Klub bez klíče, xxxxxxxxxx, Praha 3, Prokopova 16 5 000 Kč
2.1. Diakonie sboru Církve bratrské, xxxxxxxxxx, Praha 3, Koněvova 24: 22 680 Kč
2. s poskytnutím příspěvku z fondu sociálního a zdravotního
2.1. odd. sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 3 – letní tábor: 60 000 Kč
2.2. odd. sociální prevence Odboru sociálních věcí Úřadu městské části – letní tábor: 44 600 Kč

IV.  n e s o u h l a s í

s poskytnutím daru z fondu sociálního a zdravotního
1. STÁTNÍ OPERA PRAHA, Praha 1, Legerova 75
Olga Kopáčková, obchodní oddělení
2. xxxxxxxxxx, Praha 3, Řehořova 15
3. Občanské sdružení Alfa Human Service, Praha 3, K Lučinám 11,xxxxxxxxxx, ředitelka
4. SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR
Obvodní výbor, xxxxxxxxxx, Praha 3, Jeseniova 114
5. Diakonie sboru Církve bratrské, Praha 3, Koněvova 151/24, xxxxxxxxxx – žádost o grant
6. Pražská organizace vozíčkářů, Praha 1, Benediktská 688/6, xxxxxxxxxx
7. Domácí asistenční a pečovatelská služba Hewwer, Občanské sdružení, Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 13/191, xxxxxxxxxx
8. xxxxxxxxxx, Praha 2, Polská 48
9. REMEDIUM PRAHA, občanské sdružení, Praha 3, Vinohradská 176, xxxxxxxxxx, ředitelka
10. SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, Centrum pro zdravotně postižené, Praha 2, Balbínova 6, xxxxxxxxxx, vedoucí CSZP Prahy 2 a 3 – grant na provoz
11. SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, Centrum pro zdravotně postižené, Praha 2, Balbínova 6, xxxxxxxxxx, vedoucí CSZP Prahy 2 a 3 – grant na infor. zpravodaj

V.  u k l á d á
1. vedoucímu OE

1.1. zajistit realizaci bodu III. tohoto usnesení

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části