Usnesení rady ze dne 24. 4. 2002 č. 230

k uzavření Smluv o nájmu bytů v Domě s pečovatelskou službou

Rada městské části

I. b e r e n a  v ě d o m í
doporučení zdravotní a sociální komise Rady městské části ze dne 2. 12. 1999 k poskytnutí bytu v Domě s pečovatelskou službou
1. xxxxxxxxxx
2. xxxxxxxxxx

II.  s o u h l a s í
s uzavřením Smluv o nájmu bytů v Domě s pečovatelskou službou s:
1. xxxxxxxxxx na byt č. 6, 2+k.k., I. kategorie na dobu neurčitou
2. xxxxxxxxxx na byt č. 115, 2+k.k., I. kategorie na dobu neurčitou (osobní údaje uvedeny v neveřejné příloze tohoto usnesení)

III. u k l á d á
1. vedoucí OBNP

1.1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení

Vladimír H o l z k n e c h t        Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty              starosta městské části