Usnesení rady ze dne 24. 4. 2002 č. 229

k podnětům zdravotní a sociální komise Rady městské části

Rada městské části

I. b e r e  n a v ě d o m í
zápis č. 3 ze zasedání zdravotní a sociální komise Rady městské části ze dne 11. 4. 2002

II. s c h v a l u j e
doporučení zdravotní a sociální komise Rady městské části
1. žádosti o poskytnutí bytu v Domě s pečovatelskou službou dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty             starosta městské části