Usnesení rady ze dne 24. 4. 2002 č. 228

k uzavření rozšíření Smlouvy o nájmu bytu Jeseniova 37/446 – Ing. Šemík Pavel

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost xxxxxxxxxx o rozšíření Smlouvy o nájmu bytu o dalšího nájemce xxxxxxxxxx ul. Jeseniova 37/446, Praha 3, uzavřené na základě výběrového řízení vyhodnoceného usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 306 ze dne 10. 6. 1998, prodloužené usnesením Obvodní rady M. č. Praha 3 č. 123 ze dne 21. 4. 1999 a prodloužené usnesením Rady městské části č. 15 ze dne 9. 1. 2002

II. s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu o dalšího nájemce xxxxxxxxxx

III.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP

1.1. uzavřít smlouvu dle bodu II.

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části