Usnesení Rady městské části ze dne 26. 6. 2002 č. 374

k žádosti KDU – ČSL o pronájem nebytových prostor pro kancelář Obvodní organizace KDU – ČSL v Praze 3

Rada městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
žádost KDU – ČSL o pronájem nebytových prostor pro kancelář Obvodní organizace KDU – ČSL v Praze 3

II. s o u h l a s í
s prioritním přidělením nebytových prostor o ploše cca 20 – 30 m2 Obvodní organizaci KDU – ČSL v Praze 3

III. u k l á d á
1. vedoucí OBNP

1.1. uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou za tabulkové nájemné dle bodu II.

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty           starosta městské části