Usnesení Rady městské části ze dne 26. 6. 2002 č. 373

ke smlouvě o dílo o provedení opravy střechy bývalé stáje rekreačního objektu čp. 19 v Křesánově u Vimperka

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
1. se zadáním zakázky na provedení opravy střechy bývalé stáje rekreačního objektu čp. 19 v Křesánově u Vimperka firmě SORSTAV s. r. o., se sídlem Letkovská 9, 326 00 Plzeň, IČO 62618351, zast. jednatelem xxxxxxxxxx
2. s uzavřením Smlouvy o dílo o provedení opravy střechy bývalé stáje rekreačního objektu čp. 19 v Křesánově u Vimperka s firmou SORSTAV s. r. o., se sídlem Letkovská 9, 326 00 Plzeň, IČO 62618351, zast. jednatelem xxxxxxxxxx

II.  u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat tuto smlouvu
2. vedoucímu OHS

2.1. zajistit provedení oprav a úprav dle Smlouvy o dílo

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části