Usnesení Rady městské části ze dne 26. 6. 2002 č. 372

k návrhu dohody o spolupráci mezi Městskou částí Praha 3 a Socioklubem, sdružením pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky

Rada městské části

I.  s o u h l a s í
s uzavřením dohody o spolupráci mezi Městskou částí Praha 3 a Socioklubem, sdružením pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky, která je uvedena v příloze tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat dohodu, která je uvedena v příloze tohoto usnesení

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty           starosta městské části