Usnesení Rady městské části ze dne 26. 6. 2002 č. 371

ke schválení příkazní smlouvy o provádění kontroly a auditu s Ing. Michalem Bernáthem

Rada městské části

I. s c h v a l u j e
příkazní smlouvu o provádění kontroly a auditu mezi Městskou částí Praha 3 a xxxxxxxxxx, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat příkazní smlouvu

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části