Usnesení Rady městské části ze dne 26. 6. 2002 č. 366

k rozšíření nákladu periodika Radničních novin

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
rozšíření nákladu periodika Radničních novin z původních 35 000 kusů na 38 000 kusů dle Mandátní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení

II. u k l á d á
1. vedoucímu OK

1.1. zajistit ve spolupráci s vydavatelem výše uvedenou změnu
2. p. M. Českému, starostovi městské části

2.1. podepsat přiloženou Mandátní smlouvu

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty          starosta městské části