Usnesení Rady městské části ze dne 26. 6. 2002 č. 365

k výplatě finančních prostředků z fondu starosty

Rada městské části

I.  s c h v a l u j e
výplatu finančních prostředků z fondu starosty dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat darovací smlouvu
2. vedoucímu OE

2.1. realizovat podepsané darovací smlouvy

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty           starosta městské části