Usnesení rady ze dne 27. 3. 2002 č. 188

k protinávrhu spoluvlastníka na kupní cenu za prodej id. 1/2 nemovitosti bytového domu č. p. 1894 s pozemkem č. 1601 k. ú. Žižkov, Sudoměřská 23, Praha 3

Rada městské části

I.  n e s o u h l a s í
se žádostí spoluvlastníka id. 1/2 bytového domu č. p. 1894 s pozemkem č. 1601 k. ú. Žižkov, Sudoměřská 23, Praha 3, p. Rudolfa Žaluda, M. Cibulkové 33, Praha 4, o snížení ceny na částku 3 200 000 Kč

II. u k l á d á
1. p. V. Holzknechtovi, 1. zástupci starosty

1.1. realizovat prodej předmětné nemovitosti ve smyslu usnesení ZMČ č. 253 ze dne 29. 3. 2001, které tvoří přílohu tohoto usnesení

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty          starosta městské části