Usnesení rady ze dne 27. 3. 2002 č. 187

k odměnám vedoucím odborů Úřadu městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části na přiznání odměn vedoucím odborů Úřadu městské části

II.  s c h v a l u j e
odměny vedoucím odborů Úřadu městské části za mimořádné práce spojené s akcemi Žižkovský masopust, obnova parku nám. Jiřího z Poděbrad a stěhování odboru matričního dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III. u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd

1.1. zajistit vyplacení odměn

Vladimír H o l z k n e c h t      Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty          starosta městské části