Usnesení rady ze dne 27. 3. 2002 č. 186

ke stanovení platů vedoucích odborů Úřadu městské části

Rada městské části

I. b e r e  n a v ě d o m í
návrh tajemnice Úřadu městské části na stanovení platů vedoucích odborů Úřadu městské části

II.  s t a n o v u j e
plat vedoucích odborů Úřadu městské části s účinností od 1. 3. 2002 dle přílohy, která není veřejnou součástí tohoto usnesení

III. u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd

1.1. zajistit vyplácení platu

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části