Usnesení rady ze dne 27. 3. 2002 č. 183

k odnětí části veřejné budovy – školy čp. 1700 s částí pozemku parc. č. 2197 a pozemku parc. č. 2199/1 k. ú. Žižkov, Za Žižkovskou vozovnou 17, Praha 3 – PRAŽAČKA

Rada městské části

I.  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu městské části

schválit žádost o odnětí části veřejné budovy – školy čp. 1700 s částí pozemku parc. č. 2197, a to budovy bez čp./event. na pozemku označeném na geometrickém plánu č. 1079-91/2001 ze dne 7. 2. 2002 parc. č. 2197/1 s pozemkem parc. č. 2197/1 a pozemek parc. č. 2199/1 k. ú. Žižkov, Za Žižkovskou vozovnou 17, Praha 3

II.  u k l á d á
1. p. V. Holzknechtovi, 1. zástupci starosty

1.1. předložit žádost o odnětí nemovitostí k projednání Zastupitelstvu městské části

Vladimír H o l z k n e c h t      Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty           starosta městské části