Usnesení rady ze dne 27. 3. 2002 č. 182

k uzavření smlouvy o úschově mezi Městskou částí Praha 3, J. Slabým a JUDr. J. Peškem

Rada městské části

I. s c h v a l u j e
smlouvu o úschově mezi Městskou částí Praha 3, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, která je přílohou tohoto usnesení

II. u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1.1. podepsat výše uvedenou smlouvu

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části