Usnesení rady ze dne 27. 3. 2002 č. 181

k problematice Státní informační politiky ve vzdělávání

Rada městské části

I.  b e r e n a  v ě d o m í
1. Smlouvu č. 600036146 o realizaci státní zakázky, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení
2. Stanovisko xxxxxxxxxx k prováděcí smlouvě č. 600036146, které je přílohou č. 2 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. ředitelům základních škol zřizovaných M. č. Praha 3

1.1. uzavřít výše zmíněné smlouvy
1.2. nahlásit OEM provedení technického zhodnocení budovy
2. vedoucímu OTSMI

2.1. spolupracovat při převzetí realizované veřejné zakázky v základních školách

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty            starosta městské části