Usnesení rady ze dne 27. 3. 2002 č. 180

k podnětům bytové komise Rady městské části

Rada městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
zápis č. 5 ze zasedání bytové komise Rady městské části ze dne 20. 3. 2002

II. s c h v a l u j e
doporučení bytové komise Rady městské části
1. žádosti o poskytnutí bytu
2. sídlo společnosti
3. žádost o uzavření nájemní smlouvy z důvodu ztráty dokladů
4. žádost o sloučení
5. přechod nájmu bytu
6. prodloužení nájemní smlouvy
7. dohoda o výměně bytu
8. rozšíření nájemní smlouvy
9. změna nájmu DPS, Krásova 4
10. bytová náhrada
11. různé
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Vladimír H o l z k n e c h t      Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty           starosta městské části