Roháčova 26
130 00  Praha 3
Tel.:  222 586 262
www.volny.cz/pecsluzbapraha3

Ředitelka:
Miroslava Oubrechtová
tel.: 222 586 262, 222 584 272, 222 585 263
e-mail: pec.sluzba@seznam.cz

Pečovatelská služba Praha 3 poskytuje terénní nebo ambulantní službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb.

Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro  osobní  hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Dům s pečovatelskou službou

Poskytuje bydlení v samostatných bytech ve 2 domech s pečovatelskou službou.

 1. DPS Praha 3, Roháčova 26 – celkový počet bytů 143, z toho 85 dvougarsoniér, 53 garsoniér a 6 bytů o velikosti 1+1. Z celkového počtu bytů je 16 upraveno bezbariérově. Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou.
 2. DPS Krásova 4 – celkový počet bytů 68 garsoniér

 

O přidělení bytu v DPS rozhoduje Rada městské části, po projednání a doporučení Sociálně zdravotní komise. Žádost se podává na odboru sociálních věcí ÚMČ P3, Seifertova 51, kde je také veden pořadník čekatelů.

Hlavní kritéria Sociální a zdravotní komise pro doporučení k přidělení bytu občanu MČ Praha 3 v DPS:

 • pobírání příspěvku na péči (a v jaké výši) – tj. zdravotní stav žadatele,
 • využívání služeb pečovatelské služby – v jakém rozsahu  - tj. schopnost sebeobsluhy žadatele,
 • věk, stávající bytové podmínky a sociální zázemí žadatele,
 • příbuzní a jiné pečující osoby - jejich péče o žadatele – tj., zda zajišťují a jsou schopni odpovídající péči zajistit a v jakém rozsahu vzhledem ke zdravotnímu stavu žadatele
 • zvažuje se, zda žadatel nejedná účelově, zda tím nechce řešit  bytovou situaci svojí, či rodiny