Kompetentní člen Rady MČ Praha3: Mgr. Alexander Bellu

Kompetentní komise: Komise pro kulturu, památkovou péči, turistický ruch a zahraniční vztahy

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor kultury


  • nemovité kulturní pamatky Prahy 3
  • národní kulturní památky Prahy 3
  • památkové zóny
  • Pražská památková rezervace