Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Oblast působnosti

Vysoká škola, dobrovolnictví

Cílová skupina

studenti

Právní forma s. r. o.
Rok vzniku 1992
46358978
Sídlo Roháčova 1148/63, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

267 199 015

chaloupka.lubos@ujak.cz

Předmět činnosti

Bakalářské obory:

 • Vzdělávání dospělých
 • Speciální pedagogika – vychovatelství
 • Sociální a mediální komunikace
 • Evropská hospodářskosprávní studia
 • Management cestovního ruchu
 • Právo v podnikání
 • Manažerská studia – řízení lidských zdrojů
 • Scénická a mediální studia
 • Bezpečnostní studia

Magisterské studium:

 • Andragogika
 • Sociální a mediální komunikace
 • Evropská hospodářskosprávní studia
 • Management cestovního ruchu
Cílová skupina studenti
WWW www.ujak.cz

Dotované projekty v r. 2017:

Název projektu:

Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a dětí s postižením - aplikace nových trendů do oblasti speciálně pedagogické podpory

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3.

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

50 000 Kč

Přidělená dotace:

15 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je podpořit aktivní trávení volného času seniorů a dětí/mladých lidí s těžkým zdravotním postižením prostřednictvím zapojení 18 ti studentů bakalářského oboru „Speciální pedagogika–vychovatelství“ do klubové činnosti a dalších podpůrných aktivit v Integračním centru Zahrada a Pečovatelské službě Praha 3. Před zahájením poskytování služby v měsících květnu a červnu proběhne oslovení a navázání spolupráce se studenty bakalářského studijního programu, budou následovat exkurze studentů s koordinátorem projektu do obou institucí a stanovení harmonogramu docházky. Následně v rozmezí říjen-prosinec pravidelně 2krát týdně (vždy na 2-3 hodiny nebo 1 x týdně na 4-6 hodin) budou studenti docházet do IC Zahrada a do zařízení Pečovatelské služby Praha 3. Zde budou formou dobrovolnické činnosti a pod vedením odborných pracovníků (1 sociálního pracovníka z Pečovatelské služby a 2 pedagogů z IC) pracovat s klienty těchto zařízení na úkonech pedagogické a sociální podpory. V zařízeních Pečovatelské služby budou studenti zapojení do realizace volnočasových klubů pro seniory, v Integračním centru budou studenti zapojení do aktivizačních činností pro klienty centra. Pod vedením sociálního pracovníka budou studenti připravovat materiály pro volnočasovou (klubovou) aktivitu klientů Pečovatelské služby Praha 3. Plánování, řízení a správný průběh všech aktivit realizovaných v projektu zajistí koordinátor. Koordinátor projektu bude obě zařízení navštěvovat v případě potřeby, minimálně však 2x do měsíce. V projektu bude podpořena skupina dětí a mladých lidí s těžkým zdravotním postižením (min. 20 osob) a skupina seniorů (min. 30 osob) – u těchto cílových skupin dojde k rozvoji jejich aktivního trávení volného času a rozvoji jejich kompetencí v dílčích činnostech.


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a dětí s postižením

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3.

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

50 000 Kč

Přidělená dotace:

20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je podpořit aktivní trávení volného času u seniorů a dětí/ mladých lidí s těžkým zdravotním postižením prostřednictvím zapojení studentů bakalářského oboru „Speciální pedagogika – vychovatelství“ do klubové činnosti a dalších podpůrných aktivit v Integračním centru Zahrada
a Pečovatelské službě Praha 3. V projektu budou studenti v měsících květen –červen a následně říjen – prosinec pravidelně 2krát týdně (vždy na 2-3 hodiny) docházet do IC Zahrada a do zařízení Pečovatelské služby Praha 3. Zde budou formou dobrovolnické činnosti a pod vedením odborných pracovníků (1 sociálního pracovníka z Pečovatelské služby a 2 pedagogů z IC) pracovat s klienty těchto zařízení na úkonech pedagogické a sociální podpory.
V zařízeních Pečovatelské služby budou studenti zapojení do realizace volnočasových klubů pro seniory, v Integračním centru budou studenti zapojení do aktivizačních činností pro klienty centra. Pod vedením odborných pracovníků budou studenti připravovat materiály pro volnočasovou (klubovou) aktivitu klientů obou institucí. Řízení všech aktivit studentů realizovaných v projektu bude zastřešovat koordinátor projektu, který bude rovněž studenty při odpoledních aktivitách doprovázet a dohlížet na kvalitu jimi poskytovaných služeb.

V projektu bude podpořena skupina dětí a mladých lidí s těžkým zdravotním postižením (min. 35 osob) a skupina seniorů (min. 35 osob) – u těchto cílových skupin dojde k rozvoji jejich aktivního trávení volného času a rozvoji jejich kompetencí v dílčích činnostech, které budou s pomocí dobrovolnické podpory studentů realizovat.        

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Předkládaný projekt vychází z koncepce formulované v dokumentu „Komunitní plán rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha 3 na období 2015 – 2019“ – tento plán mezi prioritami pro dané období uvádí jak podporu služeb pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením (prioritní oblasti D10.4 a D10.5), tak i podporu volnočasových a klubových aktivit  pro seniory (D11.8 a D11.9). 

Projekt bude realizován na území Prahy 3.

Cílovými skupinami projektu budou klienti IC Zahrada – tedy uživatelé služeb organizace se sídlem v Praze 3 a senioři, kteří jsou klienty Pečovatelské služby Prahy 3 (tedy senioři z řad rezidentů této městské části).   

Dosavadní činnost žadatele:

Univerzita Jana Amose Komenského Praha je jednou z nejdéle fungujících soukromých vysokých škol v České republice. Již od svého založení v roce 2001 se soustředí na vzdělávání odborníků v oblasti pedagogických disciplín, z nich nejvýznamnější a v počtu studentů i absolventů nejfrekventovanější je obor speciální pedagogika – v tomto oboru v současnosti univerzita vzdělává studenty bakalářského programu „Speciální pedagogika – vychovatelství“. Univerzita spolupracuje s mnoha domácími i zahraničními vědeckými institucemi a v minulosti realizovala řadů projektů a to jak vědeckých, tak i aplikovaných (podpořených mj. z prostředků Evropského sociálního fondu). V letech 2012 a 2013 univerzita s úspěchem realizovala dva lokální projekty podpořené z grantů MČ Praha 3.zpět na seznam