SANANIM z. ú.

Oblast působnosti

Pracovní, sociální a adiktologické poradenství

Cílová skupina

osoby ohrožené závislostmi

Právní forma ústav
00496090
Sídlo Ovčí hájek 2549/64, 158 00 Praha 5

Telefon

E-mail

284 822 872

office@sananim.cz

Cílová skupina pracovní, sociální a adiktologické poradenství pro osoby ohrožené závislostí na nealkoholových drogách
WWW http://www.sananim.cz

 Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Pracovní a sociální agentura SANANIM

Účel programu:

Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

1 195 973 Kč

Přidělená dotace:

     60 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Pracovní a sociální agentura (PSA) poskytuje od roku 2005 služby z oblasti pracovního, sociálního a adiktologického poradenství pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí na nealkoholových drogách. Zaměřuje se na podporu cílové skupiny při nalezení a udržení si zaměstnání, doplnění vzdělání a řešení sociálních otázek souvisejících se stabilizací životního stylu. PSA zprostředkovává kontakty s možnými zaměstnavateli a nabízí řadu dalších souvisejících služeb. V období leden – listopad 2016 využilo služeb PSA 70 klientů a 10 rodin. V roce 2015 jsme pracovali s celkem 118 klienty. V roce 2017 počítáme s podobnou kapacitou – do 100 osob. Konzultace probíhají jak individuální, tak skupinovou formou, délka kontaktu klienta se službou není časově omezena. Průměrná doba spolupráce se pohybuje kolem tří měsíců. Většina klientů nalezne uplatnění na volném trhu práce (dosavadní úspěšnost se pohybuje mezi 70 % a 80 %). Pro podporu osob s vícečetnými omezeními (s psychiatrickou diagnózou, jinými zdravotními potížemi, záznamy v rejstříku trestů společně s malou pracovní praxí a nedokončeným vzděláním) využívá PSA možnosti podporovaného zaměstnání v sociálních firmách (povětšinou v Café Therapy SANANIM Charity Services s. r. o., kterou provozuje mateřská organizace). PSA využívá při práci s klienty síť navazujících a podpůrných služeb jak z mateřské organizace, tak z dalších organizací poskytujících pomoc a podporu závislým a ohroženým závislostmi. Činnost PSA podporuje úspěšnou (re)socializaci osob z cílové skupiny. Uplatnění na trhu práce a sociální stabilizace (řádné zaměstnání, stabilní bydlení, pomoc s řešením dluhů) eliminují riziko návratu těchto osob k rizikovému způsobu života-užívání drog-a s ním spojených negativních důsledků, včetně páchání trestné činnosti.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Pracovní a sociální agentura (PSA) SANANIM

Účel programu:

Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

1 233 150 Kč

Přidělená dotace:

     73 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt PSA se zaměřuje se na podporu osob ohrožených závislostí
na návykových látkách při nalezení a udržení si vhodného zaměstnání, doplnění vzdělání a řešení sociálních otázek souvisejících se stabilizací životního stylu. PSA zprostředkovává kontakty s možnými zaměstnavateli, úřady, vzdělávacími institucemi a nabízí řadu dalších souvisejících služeb. Konzultace probíhají jak individuální, tak skupinovou formou, délka kontaktu klienta se službou není časově omezena. Průměrná doba spolupráce se pohybuje kolem tří měsíců. Většina klientů nalezne uplatnění na volném trhu práce (dosavadní úspěšnost se pohybovala kolem 70 %). Pro podporu osob s vícečetnými omezeními (s přidruženou psychiatrickou diagnózou, jinými zdravotními potížemi, záznamy v rejstříku trestů společně s malou pracovní praxí a nedokončeným vzděláním) využívá PSA možnosti podporovaného zaměstnání v sociálních firmách nebo u spolupracujících zaměstnavatelů. Nezbytnou součástí komplexní péče o klienty je adiktologické poradenství jakožto podpora v udržení abstinence od drog. PSA také využívá síť navazujících a podpůrných služeb jak v rámci mateřské organizace, tak v dalších programech poskytujících pomoc a podporu závislým a ohroženým závislostmi. Činnost PSA podporuje úspěšnou (re)integraci osob z cílové skupiny. Uplatnění se na trhu práce a celková sociální stabilizace (nalezení vhodného bydlení, pomoc s řešením dluhů) eliminují riziko návratu klientů služby k rizikovému způsobu života – užívání drog - a s ním spojených negativních důsledků (zdravotních i sociálních, včetně páchání trestné činnosti).

Vztah projektu k městské části Praha 3:

PSA SANANIM sídlí již od roku 2005 na území Městské části Praha 3. Služby, které poskytuje, využívají prakticky výhradně osoby s trvalým či přechodným pobytem v hl. m. Praze a cca 15 % z nich pobývá právě na území městské části Prahy 3, kde jsou i registrování na Kontaktním pracovišti úřadu práce.
V posledních letech realizujeme i některá podpůrná opatření pro cílovou skupinu ve spolupráci s Krajskou pobočkou úřadu práce sídlící na Praze 3. Jedná se o zřizování pracovních míst v rámci VPP a SUPM (Veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa).

Projekt PSA SANANIM je v souladu s prioritami obsaženými v Komunitním plánu rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 3, konkrétně
s prioritou C7, která se týká prevence rizikových jevů a D13 zabývající se osobami v krizi a osobami žijícími rizikovým způsobem života. Předkládaný projekt se věnuje tématům obsaženým v bodě C7.3 - zaměřuje se
na zaměstnání znevýhodněných osob na trhu práce a poskytuje sociální
a základní dluhové poradenství. Cílová skupina využívající služeb PSA patří mezi osoby žijící rizikovým způsobem života definované v bodě D13.3. Osobám ohroženým závislostí je poskytována komplexní adiktologická péče, která spolu s pracovní a sociální podporou zmenšuje riziko jejich návratu k původnímu životnímu stylu.

Dosavadní činnost žadatele:

Organizace SANANIM poskytuje od roku 1990 komplexní služby pro osoby ohrožené závislostí na nealkoholových drogách. Ročně využije jejích služeb přes 8000 osob. PSA jako jedno ze zařízení mateřské organizace nabízí od září roku 2005 pracovního, sociální a adiktologické poradenství. Zaměřuje se na podporu klientů při nalezení a udržení si vhodného zaměstnání, doplnění vzdělání a řešení sociálních otázek souvisejících se stabilizací životního stylu. Za dobu deseti let PSA poskytla podporu více než 1 300 klientů a realizovala několik projektů podpořených z ESF fondů včetně jednoho mezinárodního zaměřeného na výměnu zkušeností s vídeňskými kolegy provozujícími sociální firmy, které poskytují podporované zaměstnání osobám ohroženým drogovou závislostí. Kromě základní cílové skupiny se služba věnovala i klientům s užíváním drog v anamnéze a psychiatrickou komorbiditou (duální diagnózou) a osobám v konfliktu se zákonem (v /po výkonu vazby či trestu, výkonu trestu s podmíněným odkladem a dalšími alternativními tresty). Projekty zaměřené na problematiku peniterciární a postpeniterciární péče byly realizovány v partnerství s Vazební věznicí Praha Ruzyně a Věznicí Světlá nad Sázavou. Formou skupinových setkání / workshopů probíhaly aktivity zaměřené na pracovní uplatnění klientů v rezidenční léčbě - na odděleních pro léčbu závislostí v psychiatrických léčebnách (nemocnicích)
a v terapeutických komunitách. PSA vydala i několik odborných publikací zaměřených na problematiku zaměstnávání léčených uživatelů drog.zpět na seznam