Pro Dialog, z.s.

Oblast působnosti

Sociální služby, řešení krizových životních situací

Cílová skupina

dítě v krizi, rodina

Právní postavení

spolek

Rok vzniku

2012

22613421

Adresa sídla

Vachkova 1016/11, Uhříněves, 104 00 Praha 10

Telefon

E-mail

777 311 559

prodialogforum@gmail.com

Předmět činnosti

Práce s rodinou 

 

Asistované kontakty rodičů s dětmi

Cílová skupina

Rodiny s dětmi  v rozchodových a po rozchodových stavech ve spolupráci s odbory sociálně právní ochrany dětí

www stránky

www.prodialogforum.cz 


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Podpora dialogu v rodinách s ohroženými dětmi III na Praze 3

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

3 508 869 Kč

Přidělená dotace:

     65 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Pro Dialog, z.s. poskytuje aktivity ve spolupráci s OSPOD Praha 3, na základě rozhodnutí sociálních pracovníků Prahy 3, nebo soudního rozhodnutí. Reagujeme na potřebu věnovat pozornost dětem v dysfunkčních rodinách, které se rozpadají či rozpadly, a je v nich přítomno konfliktní i násilné chování. Dítěte se spor a nesoulad rodičů dotýká, je obětí či svědkem hrubého chování či násilí, je součástí rodinného systému, kde se vyhrocený spor nebo dokonce násilí odehrává. Projekt pomáhá dětem v rodinách, kde jsou narušeny vzájemné vztahy a dítě strádá následkem nedostatečné nebo zcela absentující komunikace mezi rodiči. Projekt vychází z přesvědčení, že pro dítě je nejdůležitějším a nejpotřebnějším lidským vztahem vztah s matkou a s otcem a je potřeba zajistit dítěti právo být vychováváno oběma rodiči. Dítě trpí konfliktem rodičů a také tím, že rodiče jsou vyčerpáváni konfliktem mezi sebou, ztrácejí kapacitu pro vnímání potřeb dítěte. V projektu stavíme do středu zájmu dítě a hájíme jeho nejlepší zájem. Rodiče vedeme, že zájem dítěte má přednost před jejich osobními zájmy, při uspořádání péče o dítě po rozvodu nebo v době rozvodu. Obsahem projektu jsou následující aktivity: 1) Dialog v rodině ohroženého dítěte s cílem uzavřít Rodičovskou dohodu (RD). Zaměřen na zprostředkování komunikace mezi členy rodiny, mezi matkou a otcem. 2) Odborné konzultace s praktickým nácvikem dovedností (OK). Konzultace jsou zaměřeny na rodinné poradenství, na aktuální situaci a praktická témata v rodině s dítětem. 3) Asistované setkávání s nácvikem rodičovských kompetencí (ASS). Cílem je zajistit bezpečí dítěte při setkání s rodinným příslušníkem, zejm. s otcem či matkou. 4) Asistované předávání s nácvikem komunikačních dovedností (ASP). Cílem je zajistit bezpečí dítěte při předávání mezi rodiči.

 zpět na seznam