Klub rodičů Lobkovicovo, z. s.

Oblast působnosti

Klub rodičů

Cílová skupina

děti, rodiče

Právní forma spolek
02466139
Sídlo nám. J. z Lobkovic 121/22, 130 00 Praha 3 

Telefon

E-mail

737 738 686

lnadvornikova@centrum.cz

Předmět činnosti

1) Ochrana zájmů žáků a rodičů Základní školy nám. Jiřího z Lobkovic se sídlem náměstí Jiřího z Lobkovic 121/22, Vinohrady, 130 00 Praha 3 (dále jen Školy).

2) Sdružování rodičů žáků, přátel, podporovatelů a sponzorů Školy, vzájemná koordinace výchovného působení rodiny a Školy na žáky, rozvoj spolupráce a komunikace mezi rodiči žáků a zástupci a představiteli Školy.

3) Aktivní spolupráce s příslušnými orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury, s ostatními školami a školskými zařízeními a dalšími institucemi, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání a výchova mládeže, a to i ve směru k zahraničí.

4) Zlepšení vybavenosti Školy, zmodernizování a vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí, včetně okolí Školy, a modernizace výuky prostřednictvím zabezpečení Školy v oblasti materiální, hospodářské a personální nad rámec, který ji poskytuje obec a stát.

5) Podpora rozvoje mimoškolních, zahraničních a dalších aktivit žáků Školy.

6) Podpora činnosti školy a popularizování výsledků její práce na veřejnosti a mezi rodiči prostřednictvím propagace a prezentace.

7) Poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání a kultury.

8) Rozvoj občanské společnosti.

9) Provoz hospodářské činnosti související s výše uvedenými účely spolku.


Projekty dotované v r. 2017: 

Název projektu:

Zahradní slavnost dětí ze ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic

Účel programu:

Jednorázové akce pro děti a mládež

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

42 000 Kč

Přidělená dotace:

20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem tohoto projektu je posílit vztah obyvatel, převážně dětí, z oblasti Vinohrad (Stromky) k městské části Praha 3, kde žijí a navštěvují základní školu a volnočasové aktivity. Jednodenní akce nazvaná Zahradní slavnost bude příležitostí pro žáky ZŠ Lobkovicovo náměstí prezentovat na veřejnosti dovednosti, které studiem a navštěvováním volnočasových aktivit získávají. Díky tomu, že se zúčastní fotografické soutěže na téma Moje město / Cestou do školy, zvýší se jejich povědomí a vztah k městské části Praha 3. Nejlepší fotografie budou prezentovány veřejně během Zahradní slavnosti a příležitostně v prostorách veřejných institucí na území Prahy 3. Další aktivitou prezentovanou na Zahradní slavnosti, která zvýší povědomí žáků a dalších obyvatel o městské části Praha 3 (a tím i zlepší vztah k jejich rodišti/bydlišti), bude ve spolupráci s pedagogy dějepisu, studenty pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a žáky školy sběr, vyhodnocení a prezentace materiálů o historii školy (sbírky Archivu hl. města Prahy, využití metody orální historie - sběr vzpomínek pamětníků apod.), která dosud nebyla zpracována. Budova školy (někdejšího reálného gymnázia dr. Jana Masaryka) je významnou dominantou této části městské části Prahy 3, jejíž plochu zabírají především vily, vilové a činžovní domy a rozlehlý areál Olšanských hřbitovů. Dnešní žáci mají o absolventech a bývalých pedagozích (např. herec a překladatel Leoš Suchařípa, básník Jiří Stein, RNDr. Jindřich Kitzberger ad.) někdejší reálky a Základní školy Čapájevovo nám. jen minimální povědomí, proto je neméně důležité pro posílení vztahu k tomuto místu žáky na tento odkaz zajímavou formou upozornit a zároveň výsledky jejich práce prezentovat před širokou veřejností.zpět na seznam